Kancelaria Denarium

Polityka prywatności

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane przetwarzamy na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, to jest udzielenie odpowiedzi na pozostawioną w formularzu kontaktowym wiadomość.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Kancelaria Denarium Finanse i Windykacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 19 lok. 6, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000926889 prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 520182694, NIP: 8733281950.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, adres email: iodo@denarium.pl.
Dane osób korzystających z formularza przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia, to znaczy realizacji przesłanego zapytania, chyba że nastąpi inna przesłanka prawna uprawniająca lub obligująca do przetwarzania danych osobowych w dalszym czasie.
Mają Państwo prawo do:
a/ skierowania od nas jako administratora danych osobowych żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy.
Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia.